Lịch công tác tuần 2

8/27/2019 9:58:47 AM

Lịch công tác tuần 2

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 2

(Từ ngày 26/8/19 đến ngày 01/9/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

 

Chiều

Thứ Ba

      27/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Tư

28/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ 5

22/8

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học  bình thường

 

Chiều

        

Làm viêc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 Học bình thường

 

Thứ Sáu

29/8

Sáng

Làm việc bình thường

   Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

30/8

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

CN

31/8

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều