giới thiệu cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường

GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀTRƯỜNG

Trường có 1 Hiệu trưởng, 02 phó hiệutrưởng, cơ cấu Ban Giám hiệu đúng, đủ số lượng người theo quy định của Điều lệtrường mầm non; có Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng chấm sáng kiến khoa học, Hội cha mẹhọc sinh.

Nhà trường có 2 tổ chuyên môn, 1 tổ chuyênmôn khối Mẫu giáo  lớn - Nhỡ, 1 tổ chuyênmôn khối Bé – Nhà trẻ, sinh hoạt chuyên môn theo đúng Quy chế, có 01 tổ vănphòng gồm nhân viên kế toán, nhân viên văn phòng và nhân viên cấp dưỡng

Trường có 01Chi bộ  với 18  Đảng viên, bí thư chi bộ là đồng chí Hiệutrưởng, đa số các đồng chí đảng viên đều giữ các trọng trách trong nhà trườngnhư phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ trưởng các tổ chuyên môn, banchấp hành công đoàn, bí thư Chi đoàn; có tổ chức Công đoàn cơ sở với có 21 đoànviên lao động, Ban chấp hành công đoàn có 03 người,...Nhà trường có tổchức Đoàn Thanh niên CộngSản Hồ Chí Minh với 9 đoàn viên trẻ trung, năng động.

Nhà trường có Ban đạidiện Hội cha mẹ PHHS, có danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp,của nhà trường và hoạt động theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ họcsinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành